Васильківська районна федерація футболу

Оцените материал
(38 голосов)
 • Юридична адреса: Київська область, смт Гребінки, вул. Леніна, 66.
 • Фактичне місцезнаходження: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 99.
 • Електронна поштаЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • Мобільний зв’язок: 050-381-08-45, 097-393-81-09

10 жовтня 1998 року сталася, мабуть, найвагоміша подія в житті районного футболу. Маючи для цього всі підстави, представники футбольних осередків Васильківщини винесли рішення створити легалізовану федерацію футболу. Велика відповідальність в організації нового спортивного органу району лягла на плечі начальника відділу у справах фізичної культури та спорту РДА Василя Кучми, що створив статут для майбутньої федерації.

Таким чином вже 21 грудня 1998 р., після оформлення низки юридичних формальностей, було засновано новітню (легалізовану – прим. Авт.) федерацію футболу, головою якої став Микола Оленченко.  

У 2005 році, зіславшись на постійну зайнятість і перевантаження, пов’язаних з основним місцем роботи, Микола Федорович подав у відставку.

У зв’язку з цим було проведено позачергову звітно-виборчу конференцію, на якій було обрано нового голову федерації. Ним стала людина, як кажуть, закохана в «народну гру» – керівник іменитої вже на той час «Путрівки» Леонід Матушевич. Результати роботи нового голови не залишились без уваги футбольної громади Васильківщини: на загальних зборах представників футбольних осередків Васильківщини, 28 березня 2013 року, Леоніда Матушевича було переобрано на новий термін. 

19 листопада 2016 року на позачерговій звітно-виборчій конференції Леоніда Матушевича, через проблеми зі здоров'ям, відправили у відставку, надавши йому Почесне членство у ВРФФ. Новим головою футбольної федерації району був обраний Павло Сучок.


Засновником же федерації вважається Владислав Титов, який на той час займав посаду спеціаліста відділу спорту Васильківської РДА.

Прочитано 70286 раз
Другие материалы в этой категории: Вовку-35! »

11557 комментарии

 • Комментировать gekllokjwer Октябрь 18 2019 написал gekllokjwer

  Èáèöà
  Ïàâëîäàð, Êàçàõñòàí
  Òóëà
  Îëàéíå
  Ðîñòîâ-íà-Äîíó Âîðîøèëîâñêèé ðàéîí
  Ìàêàî
  Îâüåäî, Èñïàíèÿ
  Ìàðüèíà Ãîðêà
  Ìàý, Ñåéøåëû
  Äçåðæèíñê
  Áàíñêà-Áèñòðèöà
  Öåëëü-àì-Çåå - Êàïðóí
  Ãîìåëü
  Ýíãåëüñ
  Äåíèçëè, Òóðöèÿ
  Ìàëüäèâñêèå îñòðîâà
  Áðåñò
  Ðåñïóáëèêà Àëòàé

 • Комментировать gekllokjwer Октябрь 18 2019 написал gekllokjwer

  Óññóðèéñê
  Àêòàó
  ×èëàó, Øðè-Ëàíêà
  Îñàêà, ßïîíèÿ
  Ìîëäå
  Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
  Îðëîâ
  Êàëïèòèÿ, Øðè-Ëàíêà
  Àëìà-Àòà (Àëìàòû), Êàçàõñòàí
  Áèåëèíà
  Íèì, Ôðàíöèÿ
  Ìóðìàíñê
  Ñàìàðà
  Áàä-Âàëüòåðñäîðô
  Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ôðÿçèíî
  Ïèíñê
  Áàêåéðà-Áåðåò, Èñïàíèÿ
  Áëàãîâåùåíñê

 • Комментировать gekllokjwer Октябрь 18 2019 написал gekllokjwer

  Ïîêðîâ
  Þðáàðêàñ
  Õàðåëáåêå
  Íåôòåþãàíñê
  Âèãî, Èñïàíèÿ
  Òàëäûêîðãàí, Êàçàõñòàí
  Îêóëîâêà
  Ëàðèñà, Ãðåöèÿ
  Ðûáíèöà
  Éîíàâà
  Àðåíäàë
  ×èëàó, Øðè-Ëàíêà
  Èðêóòñê
  Èâàíîâî
  î.Âàíóa-Ëåâó
  Èíñáðóê, Èãëñ è îêðåñòíîñòè
  South Korea
  Êîñãîäà, Øðè-Ëàíêà

 • Комментировать ElzarawOU Октябрь 18 2019 написал ElzarawOU

  Тут

  Все проститутки Ростова, разместившие на нашем сайте свои фото и анкеты, тщательно проверены. К Вам приедет конкретная проститутка, которую вы нашли на сайте. Анкета может быть создана и заполнена любой информацией и не обязательно настоящей. Для этого на нашем сайте Вы можете оставить отзыв и оценить каждую проститутку в Ростове-на-Дону. Отзывы посетителей нашего сайта, помогут Вам убедиться, что лучшие и реальные проститутки Ростова находятся у нас на сайте!

 • Комментировать Brendaobera Октябрь 18 2019 написал Brendaobera

  This paragraph is genuinely a fastidious one it helps new web viewers, who are wishing in favor of blogging.


  recommend a lot of classic recipes with photos

 • Комментировать gekllokjwer Октябрь 18 2019 написал gekllokjwer

  Ôðàíöèÿ
  Andorra la Vella
  Äåíèçëè, Òóðöèÿ
  Ñèì
  Ãðèìñòàä
  Ñåâåðîóðàëüñê
  Èìàòðà
  Áàä-Òàöìàíñäîðô
  Ãðåöèÿ
  Ôðàíöèÿ
  Õåðåñ-äå-ëà-Ôðîíòåðà, Èñïàíèÿ
  Êðèò
  ÊÛÇÛËÎÐÄÀ
  Êóðîâñêîå
  Êîíãàç
  Ôðàíöèÿ
  Hungary
  Áèðþë¸âî Çàïàäíîå

 • Комментировать gekllokjwer Октябрь 17 2019 написал gekllokjwer

  Ìàéêîï
  Ëèð
  Ñåí-Äåíè, Ôðàíöèÿ
  Êóðãàíòåïà
  Âëàäèìèð
  ßëòà
  Èðêóòñêàÿ îáëàñòü
  Êîñòà-Àçààð
  Òûðãó-Ìóðåø
  Áàëàïèòèÿ, Øðè-Ëàíêà
  Êàðàãàíäà
  Áàäåí
  Êèïð
  Êàðàãàíäà
  Áàøêîðòîñòàí
  Ìîñêâà ðàéîí Àëòóôüåâñêèé
  Áàëè-Ëîâèíà
  Êóðøåâåëü

 • Комментировать gekllokjwer Октябрь 17 2019 написал gekllokjwer

  Íåàïîëü, Èòàëèÿ
  Ýêèáàñòóç
  Îóëó
  Ëþáåðöû
  Êÿõòà
  Ãîáóñòàí
  Êèîòî
  Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü
  Ñòàðà-Çàãîðà, Áîëãàðèÿ
  Óëàí-Óäý Ñîâåòñêèé ðàéîí
  Ñèíãàïóð
  Èíñáðóê, Èãëñ è îêðåñòíîñòè
  Äçåðæèíñê
  Áåëãîðîä
  Ðóñòàâè
  Òóëîí, Ôðàíöèÿ
  Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ
  Òèíü

 • Комментировать gekllokjwer Октябрь 17 2019 написал gekllokjwer

  Àðìàâèð
  Ïàòðû, Ãðåöèÿ
  Êîñãîäà, Øðè-Ëàíêà
  Ãîðíîëûæíûå êóðîðòû Áîëãàðèè
  Äæóëüÿíî-èí-Êàìïàíüÿ
  Ýðçèíäæàí
  Ïàäóÿ, Èòàëèÿ
  Êèïð
  Õàðåëáåêå
  Êîíñóýëî
  Òèìèøîàðà
  Ëàðíàêà
  Øâåéöàðèÿ ÑÀÀÑ ÔÝ - SAAS FEE
  Ñïëèò, Õîðâàòèÿ
  Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü
  Ðóæîìáåðîê
  Èìåðåòèÿ
  Âèëüíþñ

 • Комментировать gekllokjwer Октябрь 17 2019 написал gekllokjwer

  Èòàëèÿ Ôîäæà
  Ñèíãàïóð
  Õàëà÷
  Ìèëàí, Èòàëèÿ
  Ïàâëîäàð, Êàçàõñòàí
  Ñòàðûé Îñêîë
  Áàëè-Êàíäèäàñà
  Øðè-Ëàíêà
  Óëüÿíîâñê
  Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü
  Ïèòöòàëü
  Àìåðñôîðò
  Íåãîìáî, Øðè-Ëàíêà
  Ãðàéâîðîí
  Êîïåéñê
  Åäèíåö
  Òûíäà
  Ãåðìàíèÿ Ýññåí

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

111