Васильківська районна федерація футболу

Оцените материал
(26 голосов)
 • Юридична адреса: Київська область, смт Гребінки, вул. Леніна, 66.
 • Фактичне місцезнаходження: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 99.
 • Електронна поштаЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • Мобільний зв’язок: 050-381-08-45, 097-393-81-09

10 жовтня 1998 року сталася, мабуть, найвагоміша подія в житті районного футболу. Маючи для цього всі підстави, представники футбольних осередків Васильківщини винесли рішення створити легалізовану федерацію футболу. Велика відповідальність в організації нового спортивного органу району лягла на плечі начальника відділу у справах фізичної культури та спорту РДА Василя Кучми, що створив статут для майбутньої федерації.

Таким чином вже 21 грудня 1998 р., після оформлення низки юридичних формальностей, було засновано новітню (легалізовану – прим. Авт.) федерацію футболу, головою якої став Микола Оленченко.  

У 2005 році, зіславшись на постійну зайнятість і перевантаження, пов’язаних з основним місцем роботи, Микола Федорович подав у відставку.

У зв’язку з цим було проведено позачергову звітно-виборчу конференцію, на якій було обрано нового голову федерації. Ним стала людина, як кажуть, закохана в «народну гру» – керівник іменитої вже на той час «Путрівки» Леонід Матушевич. Результати роботи нового голови не залишились без уваги футбольної громади Васильківщини: на загальних зборах представників футбольних осередків Васильківщини, 28 березня 2013 року, Леоніда Матушевича було переобрано на новий термін. 

19 листопада 2016 року на позачерговій звітно-виборчій конференції Леоніда Матушевича, через проблеми зі здоров'ям, відправили у відставку, надавши йому Почесне членство у ВРФФ. Новим головою футбольної федерації району був обраний Павло Сучок.


Засновником же федерації вважається Владислав Титов, який на той час займав посаду спеціаліста відділу спорту Васильківської РДА.

Прочитано 55638 раз
Другие материалы в этой категории: Вовку-35! »

10695 комментарии

 • Комментировать barmkgedon Август 17 2019 написал barmkgedon

  Ìîñêâà Ïðåñíåíñêèé ÖÀÎ
  òèòàí 2 âàïîðàéçåð
  Áóäàïåøò
  Ãîðíîëûæíûå êóðîðòû Ôèíëÿíäèè
  ÐßÇÀÍÜ | ÊÓÏÈÒÜ ÊÀÍÍÀÁÈÑ ÁÎØÊÈ ÌÀÐÈÕÓÀÍÓ ÃÀØÈØ
  Øàõòèíñê
  Øîïîêîâ
  Áàëè, Èíäîíåçèÿ
  New Zealand
  Òóëà
  ÊÈÐÎÂÑÊ (ÕÈÁÈÍÛ)
  Ôðàíêôóðò-íà-Ìàéíå
  Iceland
  Ôèíëÿíäèÿ
  Ýéôîðåòèêè ñòèìóëÿòîðû
  Ëîì
  Ìîñêâà Òðîèöê, ãîðîäñêîé îêðóã ÒÀÎ
  amy 4 star 610
  Ìîñêâà ðàéîí ßñåíåâî
  Ìîñêâà Õàìîâíèêè ÖÀÎ
  ýòèëîâûé ñïèðò êàê ðàçáàâèòü äî 40 ãðàäóñîâ
  Óçëîâàÿ
  Ìîñêâà Êóçüìèíêè ÞÂÀÎ
  Êîñ

 • Комментировать barmkgedon Август 17 2019 написал barmkgedon

  Àçåðáàéäæàí Ñóìãàéûò
  êàê îòó÷èòü äåòåé îò íàðêîòèêîâ
  Àðìàâèð
  Ljubljana
  íàðêîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà â
  Ìîñêâà Ñåâåðíîå Èçìàéëîâî
  Ìîñêâà Ãîëîâèíñêèé ÑÀÎ
  Èòàëèÿ Áîëîíüÿ
  Ìîñòîëåñ
  Nicosia
  Íîâîñèáèðñê Ëåíèíñêèé
  Ìîñêâà ðàéîí Ïðåñíåíñêèé
  Íîâîñèáèðñê Ëåíèíñêèé
  Òóðöèÿ Òðàáçîí
  Òóçåìóí ÷òî ýòî
  Áðÿíñê
  Æåëåçíîäîðîæíûé
  Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Êðåìåíêè
  ×èðàê÷è
  ʸíèö
  Amicum inc
  Ýëåêòðîñòàëü
  Íèæíåâàðòîâñê
  Ñåðòîëîâî

 • Комментировать Lynda Август 17 2019 написал Lynda

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I've been trying for a while but I never seem to get
  there! Thanks

 • Комментировать barmkgedon Август 17 2019 написал barmkgedon

  Êðàñíîòóðüèíñê
  Êóïèòü ñêîðîñòü â Òþìåíü
  Áåëàðóñü Îðøà
  Norway
  phonenumber to çåðêàëî ñàéòà
  Ghana
  Èòàëèÿ Ìîíöà
  Ìîñêâà Çàìîñêâîðå÷üå ÖÀÎ
  Ãåðìàíèÿ Ãàííîâåð
  Ìîñêâà ÇÀÎ
  Ïàðîñ
  Ìîñêâà Î÷àêîâî-Ìàòâååâñêîå ÇÀÎ
  î. Ìèíäîðî
  Íàõàáèíî
  Íàðêîòèê ýôåäðèí
  Ôóðìàíîâ
  Ìîñêâà Íàãîðíûé ÞÀÎ
  Êóïèòü Ìåòàìôåòàìèí â Êàðàñóêå
  Ãàâàéñêèå Îñòðîâà
  Ëåíãåð
  Ñïàéñ â Ìàãàäàíå
  Êàçàõñòàí Ïåòðîïàâëîâñê
  Àëüìåòüåâñê
  Ìîñêâà Çàìîñêâîðå÷üå ÖÀÎ

 • Комментировать barmkgedon Август 16 2019 написал barmkgedon

  Àçåðáàéäæàí Áàðäà
  smok nano
  Ìîñêâà ×åðòàíîâî Þæíîå
  Âààñà
  Êàê âàðèòü ñïèäû
  Õîëìñêàÿ
  Êîðîë¸â
  Øàõòû
  Ñèáèó
  Ìþíõåí
  Áåëàðóñü Ìèíñê
  Prague
  Êñòîâî
  Ljubljana
  êíï îôèöèàëüíûé ñàéò ëè÷íûé êàáèíåò
  Belarus
  Ìåòðîãîðîäîê
  ñìåðòåëüíàÿ äîçà òðàìàäîëà äëÿ ÷åëîâåêà
  Èçðàèëü
  Ìîñêâà ßñåíåâî ÞÇÀÎ
  ýë ñèãà
  Àäàïàçàðû
  Áóëîíü-Áèéàíêóð
  Ìîñêâà ðàéîí Ñîêîë

 • Комментировать barmkgedon Август 16 2019 написал barmkgedon

  ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü
  êàê ñäåëàòü êàëüÿí ñ êëàóäîì
  Ñîëüäåó-Ýëü-Òàðòåð
  Íîâî÷åðêàññê
   Êà÷êàíàðå çàäåðæàí î÷åðåäíîé ñáûò÷èê íàðêîòèêîâ // Êà÷êàíàðñêèé ×åòâåðã
  Ñóáîòèöà
  Ëèñêè
  Ñàíòà-Êëàðà
  Òàãàíðîã
  Êîò-äÈâóàð
  Colombia
  Ñàìàíà
  Èâàíîâî
  Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
  âàïîðàéçåð ñïá
  Ìåêñèêà
  Þæíûé áåðåã Êðûìà
  ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð ýäåëüâåéñ íîâîñèáèðñê
  Ãðóçèÿ Ãîðè
  Èòàëèÿ Ñàññàðè
  ÂÑòàâðîïîëå ñîëè ìèêñû çàêëàäêîé
  Êîâåíòðè
  Ðåí
  Êûçûë

 • Комментировать barmkgedon Август 16 2019 написал barmkgedon

  Ñëîáîäñêîé
  èñòîðèè ãåðîèíîâûõ íàðêîìàíîâ
  Ìàðòèíèêà
  Ôîäæà
  Ìèíè áîíãè
  Çâîëëå
  Ìîñêâà
  Ïôîðöõàéì
  Öàëåíäæèõà
  Spain
  Àçåðáàéäæàí Áàêó
  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ïðèìîðñêèé
  Ïàòòàéÿ, Òàéëàíä
  Ýðôóðò
  ìîæåò ëè áûòü ðàê îò ýëåêòðîííîé ñèãàðåòû
  Âèíåð-Íîéøòàäò
  Ñîëíå÷íîäîëüñê (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé)
  êàêîé ãåðîèí íà âêóñ
  Ìîñêâà Ïîêðîâñêîå-Ñòðåøíåâî ÑÇÀÎ
  Ìàéðõîôåí
  íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð åññåíòóêè òåëåôîí
  Êàëèíèíãðàä
  Lebanon
  Êàðàäåíèç Ýðåãëè

 • Комментировать Soviawat Август 16 2019 написал Soviawat

  Сайт Конаковского фаянсового завода дает возможность приобрести изделия онлайн.

 • Комментировать Infraredzhz Август 16 2019 написал Infraredzhz

  ???????,??????????! .

 • Комментировать Major Август 16 2019 написал Major

  fantastic put up, very informative. I'm wondering why the opposite experts of this sector don't
  understand this. You should continue your writing.
  I'm sure, you have a huge readers' base already!

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

111