Васильківська районна федерація футболу

Оцените материал
(45 голосов)
 • Юридична адреса: Київська область, смт Гребінки, вул. Леніна, 66.
 • Фактичне місцезнаходження: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 99.
 • Електронна поштаЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • Мобільний зв’язок: 050-381-08-45, 097-393-81-09

10 жовтня 1998 року сталася, мабуть, найвагоміша подія в житті районного футболу. Маючи для цього всі підстави, представники футбольних осередків Васильківщини винесли рішення створити легалізовану федерацію футболу. Велика відповідальність в організації нового спортивного органу району лягла на плечі начальника відділу у справах фізичної культури та спорту РДА Василя Кучми, що створив статут для майбутньої федерації.

Таким чином вже 21 грудня 1998 р., після оформлення низки юридичних формальностей, було засновано новітню (легалізовану – прим. Авт.) федерацію футболу, головою якої став Микола Оленченко.  

У 2005 році, зіславшись на постійну зайнятість і перевантаження, пов’язаних з основним місцем роботи, Микола Федорович подав у відставку.

У зв’язку з цим було проведено позачергову звітно-виборчу конференцію, на якій було обрано нового голову федерації. Ним стала людина, як кажуть, закохана в «народну гру» – керівник іменитої вже на той час «Путрівки» Леонід Матушевич. Результати роботи нового голови не залишились без уваги футбольної громади Васильківщини: на загальних зборах представників футбольних осередків Васильківщини, 28 березня 2013 року, Леоніда Матушевича було переобрано на новий термін. 

19 листопада 2016 року на позачерговій звітно-виборчій конференції Леоніда Матушевича, через проблеми зі здоров'ям, відправили у відставку, надавши йому Почесне членство у ВРФФ. Новим головою футбольної федерації району був обраний Павло Сучок.


Засновником же федерації вважається Владислав Титов, який на той час займав посаду спеціаліста відділу спорту Васильківської РДА.

Прочитано 314130 раз
Другие материалы в этой категории: Вовку-35! »

54953 комментарии

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Ðåí
  Äîðîãîìèëîâî
  Ìèëàí
  Ëà Äèã, Ñåéøåëû
  Ìîñêâà Õàìîâíèêè
  Ìîñêâà ÑÇÀÎ
  Êîñòà-Äåëü-Ñîëü
  Ìîñêâà ðàéîí Ãîëîâèíñêèé
  Æåëåçíîãîðñê
  Ìîñêâà Äåãóíèíî Âîñòî÷íîå
  Ýñêèøåõèð
  Ýëèñòà
  Õåìñåäàë (Íîðâåãèÿ)
  Ìîñêâà Ëîìîíîñîâñêèé
  Æóêîâñêèé
  Íèêîëàåâ
  Äþðòþëè
  Republic of Macedonia

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Ñîëèêàìñê
  Äðîãè÷èí
  Ãðóçèÿ Êâàðåëè
  Íàëü÷èê
  Ìîñêîâñêèé
  Äåíïàñàð, Èíäîíåçèÿ
  Êàëïèòèÿ, Øðè-Ëàíêà
  Ïåíçà
  Ñåðïóõîâ
  Ïåòðîçàâîäñê
  Ñàí-Ôðàíöèñêî, ÑØÀ
  Ïàâëîâñê
  Ëèññàáîí, Ïîðòóãàëèÿ
  Êîïåéñê
  Nicaragua
  Óðóñ-Ìàðòàí
  Áàòàéñê
  Ãîðíîëûæíûå êóðîðòû Áîëãàðèè

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Êîñòðîìà Ôàáðè÷íûé ðàéîí
  Òóðöèÿ Òàðñóñ
  Ãåëåíäæèê
  Òóðêìåíèÿ Ìàãäàíëû
  Ìîñêâà ÇåëÀÎ
  Òóðöèÿ Øàíëûóðôà
  Àíäîððà ÏÀÑ ÄÅ ËÀ ÊÀÑÀ
  Îìñê Ëåíèíñêèé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã
  Õîâðèíî
  Âîëîãäà
  Áðþññåëü
  Äàâëåêàíîâî
  Ôîðëè
  Ñûçðàíü
  Áëàãîâåùåíñê
  Êàðãîïîëü
  Ñàí-Ôðàíöèñêî
  Ìîñêâà Èâàíîâñêîå

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Ñàáàäåëü
  Ìîñêâà Ãîëîâèíñêèé
  Àêòàó, Êàçàõñòàí
  Êðàñíîÿðñê Ñîâåòñêèé ðàéîí
  Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé Çàòîí ÞÀÎ
  Íîðèëüñê
  Ëèìàñîë, Êèïð
  Êîëïèíî
  Íîãèíñê
  Ëèëëü
  Àíäîððà-ëà-Âåëüÿ
  Àâñòðèÿ Ôþãåí
  Ìèíóñèíñê
  Àíäîððà ÝÍÊÀÌÏ - ENCAMP
  Ìîñêâà Âîéêîâñêèé
  Íàçðàíü Ãàìóðçèåâñêèé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã
  Êàçàõñòàí
  Íîÿáðüñê

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Áàòàéñê
  Íàéðîáè
  Ôðàíöèÿ ËÅÇÓØ
  Àðèäåÿ
  Ãðóçèÿ Ãîíèî
  Äåäîâñê
  ×åðåïîâåö
  Õàøóðè
  Àñòðàõàíü Ëåíèíñêèé ðàéîí
  Æåçêàçãàí
  Êåíòàó, Êàçàõñòàí
  Àíàäûðü
  Òàìàíü
  Ëàêàòàìèÿ, Êèïð
  Øóÿ
  Âåðõíÿÿ Ïûøìà
  Êîëîìíà
  Íîâî÷åáîêñàðñê

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Ìîñêâà Äàíèëîâñêèé
  Ãðóçèÿ Ñàìòðåäèà
  Àëüìåòüåâñê
  Ýëåêòðîãîðñê
  Ðàìåíñêîå
  Ñàðäèíèÿ
  Òîìñêàÿ îáëàñòü
  Ïðèîç¸ðñê
  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Êðàñíîñåëüñêèé ðàéîí
  Ëèêèíî-Äóëåâî
  Ëåôîðòîâî
  Øåôôèëä
  Êîêøåòàó Êàçàõñòàí
  Ýññåí
  Áàðíàóë
  Äàììàì Ñèòè, Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
  Ìîñêâà Ñåâåðíîå Áóòîâî ÞÇÀÎ
  Ñèëüêåáîðã

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Äæâàðè
  Áàãàí
  Ðåñïóáëèêà Êîìè
  Êîòåëüíèêè
  Ëèâíû
  Îòïðàâêà ïî Óêðàèíå
  Êîñòðîìà Ôàáðè÷íûé ðàéîí
  Ëàñ-Ïàëüìàñ-äå-Ãðàí-Êàíàðèÿ
  Ïîêðîâñêîå-Ñòðåøíåâî
  Ãàëàïàãîññêèå Îñòðîâà
  Êîèìáðà, Ïîðòóãàëèÿ
  Êàðàæàë
  Ñàí-Õóàí-äå-ëà-Ìàãóàíà
  Îäèíöîâî
  Þæíîå Áóòîâî
  Éåíà
  Êîãàëûì
  Óñòü-Êàìåíîãîðñê

 • Комментировать Jimmyfab Январь 16 2020 написал Jimmyfab

  Women's clothing and accessories from the UK https://fas.st/-8K5a

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Êðàñíîãîðñê
  Òèõâèí
  Ìîñêâà Ñâèáëîâî
  Ìîñêâà ÈâàíîâñêîåÌîñêâà
  î. Ñàìîñ
  Ïîäîëüñê
  ×åëÿáèíñê Òðàêòîðîçàâîäñêèé ðàéîí
  Ìîãèëåâ
  Ôðàíöèÿ
  Ðóñå, Áîëãàðèÿ
  Ìîñêâà Áàñìàííûé
  Äåäîïëèñ-Öêàðî
  Êàðàêàñ
  Ïîëàòëû
  î. Ñåðô, Ñåéøåëû
  Ìîñêâà Ìåäâåäêîâî Ñåâåðíîå
  Àáó-Äàáè, ÎÀÝ
  Ìîñêâà Ðÿçàíñêèé

 • Комментировать darjikklqer Январь 16 2020 написал darjikklqer

  Êîëóìáèÿ
  Ìîñêâà Àëòóôüåâñêèé
  Âîñòî÷íûé
  Íîâîêóéáûøåâñê
  Ìîñêâà Îáðó÷åâñêèé
  Àëüêàëà-äå-Ýíàðåñ, Èñïàíèÿ
  Ïåðìü Êèðîâñêèé ðàéîí
  Íàõîäêà
  Ãàáðîâî
  Ëþäèíîâî(Êàëóæñêàÿ îáë)
  Ðîòòåðäàì
  Ìàòóøêèíî
  Ñèáèó
  Ðåóòîâ
  Ìîñðåíòãåí
  Ìîñêâà Ñèëèíî
  Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
  Îâüåäî

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены