Васильківська районна федерація футболу

Оцените материал
(45 голосов)
 • Юридична адреса: Київська область, смт Гребінки, вул. Леніна, 66.
 • Фактичне місцезнаходження: Київська область, м. Васильків, вул. Гоголя, 99.
 • Електронна поштаЭтот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • Мобільний зв’язок: 050-381-08-45, 097-393-81-09

10 жовтня 1998 року сталася, мабуть, найвагоміша подія в житті районного футболу. Маючи для цього всі підстави, представники футбольних осередків Васильківщини винесли рішення створити легалізовану федерацію футболу. Велика відповідальність в організації нового спортивного органу району лягла на плечі начальника відділу у справах фізичної культури та спорту РДА Василя Кучми, що створив статут для майбутньої федерації.

Таким чином вже 21 грудня 1998 р., після оформлення низки юридичних формальностей, було засновано новітню (легалізовану – прим. Авт.) федерацію футболу, головою якої став Микола Оленченко.  

У 2005 році, зіславшись на постійну зайнятість і перевантаження, пов’язаних з основним місцем роботи, Микола Федорович подав у відставку.

У зв’язку з цим було проведено позачергову звітно-виборчу конференцію, на якій було обрано нового голову федерації. Ним стала людина, як кажуть, закохана в «народну гру» – керівник іменитої вже на той час «Путрівки» Леонід Матушевич. Результати роботи нового голови не залишились без уваги футбольної громади Васильківщини: на загальних зборах представників футбольних осередків Васильківщини, 28 березня 2013 року, Леоніда Матушевича було переобрано на новий термін. 

19 листопада 2016 року на позачерговій звітно-виборчій конференції Леоніда Матушевича, через проблеми зі здоров'ям, відправили у відставку, надавши йому Почесне членство у ВРФФ. Новим головою футбольної федерації району був обраний Павло Сучок.


Засновником же федерації вважається Владислав Титов, який на той час займав посаду спеціаліста відділу спорту Васильківської РДА.

Прочитано 314134 раз
Другие материалы в этой категории: Вовку-35! »

54953 комментарии

 • Комментировать darjikklqer Январь 15 2020 написал darjikklqer

  Ðèãà
  Òóðêìåíèÿ Ñåðäàð
  Belarus
  Íàçðàíü Àëüòèåâñêèé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã
  Òð¸õãîðíûé
  Ìîãèëåâ
  Ìîñêâà Îñòàíêèíñêèé
  Ìîñêâà Ò¸ïëûé Ñòàí
  Ïàëüìà-äå-Ìàéîðêà
  Çàéñàí Êàçàõñòàí
  Àðàäèïó
  Êàòìàíäó
  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Àäìèðàëòåéñêèé
  Ãåíóÿ
  Äíåïð
  Mexico
  Óñòü-Êàìåíîãîðñê
  Âîëîãäà Öåíòð Ãîðîä

 • Комментировать darjikklqer Январь 15 2020 написал darjikklqer

  Ëàðíàêà, Êèïð
  Áàòàéñê
  Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé çàòîí
  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
  Îðåíáóðã Þæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã Öåíòðàëüíûé ðàéîí
  Äóáíà
  Âîðîíåæ
  Ìîñêâà Íèæåãîðîäñêèé
  Èòàëèÿ Âè÷åíöà
  Ù¸êèíî
  Ëàñ Ïàëüìàñ
  Øàòóðà
  Ïèíñê, Áåëàðóñü
  Áðàãà, Ïîðòóãàëèÿ
  Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ïðèìîðñêèé
  Êîèìáðà, Ïîðòóãàëèÿ
  Íàáåðåæíûå ×åëíû
  Helsinki

 • Комментировать darjikklqer Январь 15 2020 написал darjikklqer

  Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
  Helsinki
  Ìîñêâà Äîíñêîé
  Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Áàëàøèõà
  Äîëãîïðóäíûé
  Óõòà
  Ìîñêâà Àëåêñååâñêèé ÑÂÀÎ
  Ìîñêâà Ìåäâåäêîâî Ñåâåðíîå
  Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ
  Ëèññàáîí
  Ìîñêâà Ôèë¸âñêèé ïàðê
  Òóðöèÿ Áóðñà
  Ïÿòèãîðñê
  Êîâðîâ
  Guatemala
  Ìîñêâîðå÷üå-Ñàáóðîâî
  Ìîñêâà ðàéîí Ãàãàðèíñêèé
  Âîñêðåñåíñê

 • Комментировать darjikklqer Январь 15 2020 написал darjikklqer

  Ëûòêàðèíî
  Áðåìåí
  Áåëàðóñü Áàðàíîâè÷è
  Áëàãîâåùåíñê
  øòåáîðã
  Áåëîóñîâî
  Òóðêìåíèÿ Ìàðû
  Áåçàíñîí
  Ñèíãàïóð
  Èðëàíäèÿ
  Ìîñêâà Àëåêñååâñêèé
  Ðåñïóáëèêà Êðûì ãîðîä Áåëîãîðñê
  Îäèíöîâî
  Âàëëåòòà
  Âîòêèíñê
  Ãðîäíî
  Òóëóçà
  Ïàêèñòàí

 • Комментировать Milan Январь 15 2020 написал Milan

  This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped
  me. Many thanks!

 • Комментировать darjikklqer Январь 15 2020 написал darjikklqer

  Ãåðìàíèÿ Äîðòìóíä
  Ñàìàðà Ñîâåòñêèé ðàéîí
  Êåìåðîâî
  Ìîñêâà ðàéîí Ïîêðîâñêîå-Ñòðåøíåâî
  Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
  Îðñê
  Øåôôèëä
  Ïàññèêóäà, Øðè-Ëàíêà
  Âèé¸ðáàí, Ôðàíöèÿ
  Êåäàáåê
  Àíòàëüÿ
  Äèìèòðîâãðàä
  Äåðáåíò
  Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü
  Àäàíà, Òóðöèÿ
  Âîðîíåæ Êîìèíòåðíîâñêèé ðàéîí
  Êîñòàíàé
  Ðóáöîâñê

 • Комментировать DavidShisp Январь 15 2020 написал DavidShisp

  Just click here https://www.pornstarxclub.com/ : the real workout shawna lenee and even more.

  https://www.pornstarxclub.com/tattooed-pornstar/

 • Комментировать Lizzie Январь 15 2020 написал Lizzie

  I blog frequently and I seriously thank you for your content.
  Your article has really peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking
  for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 • Комментировать darjikklqer Январь 15 2020 написал darjikklqer

  Ìîñêîâñêèé
  Êðèò
  Ìîñêâà Íàãàòèíî-Ñàäîâíèêè
  Ïðîõëàäíûé (Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
  DR Congo
  Ìîñêâà Áèáèðåâî ÑÂÀÎ
  Ãàçèàíòåï, Òóðöèÿ
  Îðå - Are (Øâåöèÿ)
  Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
  Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Èâàíòååâêà
  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
  Ñåâåðîäâèíñê
  Ìîñêâà
  Áëàãîâåùåíñê
  Ãøòààä
  Êîñòà-Äåëü-Ñîëü
  Èòàëèÿ Ïåðóäæà
  Âëàäèêàâêàç Çàòåðå÷íûé ðàéîí

 • Комментировать Antoinette Январь 15 2020 написал Antoinette

  If you would like to improve your knowledge just keep visiting
  this site and be updated with the most up-to-date news posted here.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены